Kracht, Leven, Vreugde. De “Kinderlandverschickung” in Duitsland en België (1940- 1945). (Leen Schmücker)

 

home lijst scripties inhoud vorige volgende  

 

DEEL VI. BIJLAGEN EN BIBLIOGRAFIEËN

 

Bijlage nr. 1

 

 

Bijlage nr. 2

 

 

Bijlage nr. 3

 

Uit: “Ons kamp”; geschreven door “Herwig”

 

 

Morgenwijdingen

 

Thema: eer

 

Spreuk: “Geld verloren, iets verloren; eer verloren, alles verloren!”

 

Groep: “Eer verloren, alles verloren!”

 

 

Samenzang: De Blauwvoet

 

Voorzegger: Kerels en Kerlinnen, jeugd van Vlaanderen, rijpende vruchten, uit Vlaanderens rijken tuin, mannen en vrouwen van morgen, hoort me aan…

 

Groep: Wij hooren!

 

Voorzegger: Haat ge de leugen, de misdadige leugen, als bron van alle boosaardigheden in ons en bron van alle mizeries onder de menschen?

 

Groep: Wij haten de leugen!

 

Voorzegger: En mint ge de harde waarheid, de strenge rechtvaardigheid en tegenover uzelve en tegenover uw medemenschen?

 

Groep: Wij minnen de rechtvaardigheid en de waarheid! Recht door zee!

 

(oudste)

Eerste stem: Eerlijke jeugd!

 

Voorzegger: Haat ge den vuigen laster, de menschonwaardige kwaadsprekerij als oorzaken van oneenigheid en twist in de gemeenschap?

 

Groep: Wij haten den laster!

 

Voorzegger: En draagt ge in u de waardering voor uw volksgenooten?

 

Groep: Wij waarderen onze volksgenooten!

 

Eerste stem: Groothartige jeugd!

 

Voorzegger: Haat ge ’t akelige gekruip en de lafheid als duivelsche doenwijzen en afkeerwekkende eerloosheid?

 

Groep: Wij haten het gekruip en de lafheid!

 

Voorzegger: En staat ge als ridders slagvaardig voor recht en waarheid?

 

Groep: Wij staan slagvaardig voor recht en waarheid!

 

Eerste stem: Ridderlijke jeugd!

 

Voorzegger: Voelt ge u sterk genoeg om allen smaad u of uw volk aangedaan, te wreken?

 

Groep: Ja!

 

Voorzegger: Voelt ge u fier genoeg om uw volk te dragen diep in uw hart?

 

Eerste stem: Kinderen van hun land! Kinderen van hun volk!

 

Voorzegger: Wie is hij, die u raakt in uw aard og gemoed?

 

Groep: De vijand!

 

Voorzegger: Wie is hij die u kwetst in uw waarheidsliefde en rechtvaardigheid?

 

Groep: De vijand!

 

Voorzegger: Wie is hij, die u bedreigt in uw have en goed, in uw geest of uw bloed?

 

Groep: De vijand!

 

Eerste stem: De roep van het bloed!

 

Tweede stem: De eer van den enkeling is de eer van zijn volk!

 

Voorzegger: Weest mannen van eer!

 

Groep: Mannen van eer!

 

Voorzegger: Weest man en houdt u recht,

 Het hoofd fier op de schouders

 Slaat rond u neer wat valsch, en laf en leugen is!

 Bekampt het kwaad dat t’allen kante woekert

 En dient trouw uw volk!

 Dat geen overmoedige het wage U te krenken

 Of te smaden in uw eer.

 Weest man en houdt u recht!

 Doet wel en ziet niet omme!

Groep: Doet wel en ziet niet omme!

 

De Kampleider spreekt:

Bij de Germanen is de eer een hoogste goed. Wee hem die het waagde een germaanschen mensch in zijn eer te krenken. Uit de oudste oudheid vertelt onze geschiedenis sagen over helden en heldenvolkeren, die in zware en harde tweekampen de eer van hun familie, van hun stam of hun volk wreekten. De wrake noemde men dat.

 Vroeger zeide men dat zulks barbaarsch was. Wij zeggen dat het hard is, maar rechtvaardig. Immers, kent gij iemand die zijn linkerwang aanbiedt, nadat hij op zijn rechter geslagen werd? Zoudt gij dulden, dat men uw moeder beledigt of uw vader slaat? Neen, gij zoudt recht springen en den belager van uw moeder of vijand van uw vader, van uw bloed, te lijf varen en hen duchtig bestraffen…. De Noorsche mensch heeft steeds zijn goeden naam en bloedrecht als het kostbaarste deel van zijn leven beschouwd en daarom ook deze beide kostbaarheden ten allen tijde en tegen alle vijanden verdedigd! Daarom draagt hj het wapen! “ Blut und Ehre” is de leuze van den rechtgeaarden Germaan! “Blut und Ehre” is de leuze van de nieuwe jeugd!

 

Voorzegger: Eer is ons hoogst goed!

 

Groep: Eer is ons hoogst goed!

 

Voorzegger: Bloed is onze heiligste band!

 

Groep: Bloed is onze heiligste band!

 

De kampleider spreekt:

 Militaire eer wordt bewezen aan een “vijand” die zich manhaftig heeft gedragen in den strijd.

 De overwinnaar ontwapent zelfs de vijandelijke officieren niet, wanneer deze laatste zich dapper en ridderlijk in den strijd gedroegen. De Duitse legerleiding vooral toont zich zeer grootmoedig tegenover een eerlijken tegenstrever. De misdadigers, de valschaards, de lafaards, de leugenaars, de trouwelozen, de verraders zijn eerlooze menschen en worden niet alleen door de gemeenschap in verhouding tot hun misdrijf gestraft, doch bovendien door hun omgeving diep veracht. En dit laatste is dan nog de zwaarste straf.

 Wij echter mogen ook zelf niemand zonder reden in zijn eer krenken. Wij moeten ons stipt en puntig gedragen in woord en daad, voorzichtig zijn in zeggen en doen, vooral tegenover onze oversten.

 

Voorzegger: dat noemen de menschen: TAKT!

 

Groep: TAKT!

 

Voorzegger: en Ridderlijkheid!

Kampleider: En hebben we onwetens en onwillens iemand beleedigd, benadeeld, in zijn eer gekrenkt?

 Dan zullen we als man die fout openlijk herstellen!

 Hoe zwaar en hoe hard het ons ook moge vallen!

 

Groep: Die fout herstellen!

 

Kampleider: Dit zijn onze vijanden, die ons bloed en ons volk schaden;

 Dit zijn onze vijanden, die ontrouw zijn en laf!

 Dit zijn onze vijanden, die het recht verkrachten!

 Dit zijn onze vijanden: die het knechtenschap dragen!

 Dit zijn onze vijanden: die de waarheid vreezen!

 

Groep: Dit zijn onze vijanden! ( Elk woord sterk beklemtonen)

 

Eerste stem: ja knapen, ’t hoofd fier omhoog…… ( nieuwe wijze)

 Of “ Houdt u fier en ziet niet omme!”

 

Samenzang: na elke stroof – voordracht- stroof zang

 

Spreuk: “Blut und Ehre”

 

Groep: “Blut und Ehre”

 

 

Bijlage nr. 4

 

Fragment uit “Morgenfeier zum 20. Februar” uit “Unser Lager” februari 1944. P 87.

 

Thema: “Mädel, sei Kameradin”

 

1 Sprecherin:

 

 Kameraden fragen nicht lange, woher?

 Nicht lange, wo bist du geboren?

 Sie haben alle zu einem Heer,

 Zu einer Fahne geschworen.

 

2 Sprecherin

 

 Kameraden fragen nicht lange: wohin?

 Nicht lange nach Tod und Verderben.

 Sie haben alle ein Herz und ein’ Sinn,

 Kann einer für den anderen sterben.

 

3 Sprecherin

 

 Kameraden fragen nicht lange: warum?

Warum das Leben wagen?.

Denn wir marschieren stolz und stumm

Und keiner soll uns fragen.

 

 

Bijlage nr. 5

 

Fragmenten uit “Morgenfeier zum 12 januar” uit “Unser Lager” januari 1943, p. 15-17

 

Thema: “Alles für Deutschland”

 

Es wölbt um das Reich sich ein reisiger Wall

Die Heeren der Toten, Sie hören den Schall,

Die Trommeln, die Glocken melden,

den Tag der erwachenden Helden.

Vorbei die Schand, Frei ist das Land.

 

Ein Junge- Mädel spricht:

 

Heilig Vaterland! In gefahren

Deine Söhne sich um dich scharen.

Von Gefahr umringt, heilig Vaterland,

Alle stehen wir hand in Hand.

 

Heilig Vaterland, heb’ zur Stunde

Kühn dein Angesicht in die Runde!

Sieh uns all entbrannt, Sohn bei Söhne stehn.

Du sollst bleiben, Land, wir vergehn!

 

Alle sprecher gemeinsam:

 

 Wir halten die Wacht!

 

Ein Junge – Mädel spricht:

 

 Ihr gabt euer Leben, dass Deutschland lebe,

 Ihr brachtet des Opfer fûr alles, was Grosses

Geschaffen ward aus den Deutschen Geist.

Ihr habt den Tod nicht gefürchtet, das frühe Vergehen,

Um Deutschland zu dienen, dass ewig es lebe

Durch euch, ihr Toten, ihr Helden!

 

Alle sprecher gemeinsam:

 

 Wir tragen den Geist euer Heldengestalten!

 

Ein Junge – Mädel spricht:

 

 Und wuchtig hebt sich aus den Menschenmassen

Mit ernst ergreifender Gewalt

Des einen Mannes leuchtende Gestalt,

Der kühn uns hat herausgerissen

Aus Schmutz und Schmach und allen Hindernissen,

Der Kraft uns gibt für diesen harten Krieg,

Der hoch die Fahne trägt

 

Alle sprecher gemeinsam:

 Zum sieg!

 

 

Bibliografieën

 

Jeugd in Duitsland (1900- 1945)

 

Boeken

 

Kinderlandverschickung Duitsland

 

Periodieken

 

 

Boeken

 

Kinderlandverschickung België

 

Archief bronnen

 

Periodieken

 

Onuitgegeven bronnen

Boeken en artikels

 

 

Lijst van gebruikte afkortingen

 

AHS: Adolf Hitler Schule

BDM: Bundes Deutsche Mädel

DJ: Deutsches Jungvolk

EKLV: Erweiterte Kinderlandverschickung

Gestapo: Geheime Staatspolizei

HJ: Hitlerjugend

JM: Jung Mädel

KJVD: Kommunistische jugendverband Deutschlands

KZ: Konzentrationslager

KLV: Kinderlandverschickung

LMF: Lagermannschaftsführer

Napola: Nationalpolitische Erziehungsanstalten

NPEA: Nationalpolitische Erziehungsanstalten

NS: National Sozialistische

NSDAP: National sozialistischer Deutsche Arbeiterpartei

NSKK: Nationalsozialistische Kraftfahrkorps

NSLB: Nationalsozialistischen Lehrerbund

NSV: Nationalsozialistische Volkswohlfahrt

NSVV: Nationaal socialistische volkswelvaart Vlaanderen

OT: Organisation Todt

RBWK: Reichsberufswettkampf

RJF: Reichsjugendführung

RMWEV: Reichsministerium für Wissenschaft, Erziehung und Volksbildung

SA: Sturm abteilung

SAJ: Sozialistische Arbeiterjugend Deutschlands

SD: Sicherheitsdienst

SS: Schutzstaffel

WHW: Winterhilfswerk

 

home lijst scripties inhoud vorige volgende