Inculturatie van het christelijk huwelijk in Belgisch Kongo. 1919-1950. De beleidsvorming van de Missie-Oversten omtrent polygamie; hun richtlijnen aan de missionarissen en inwerking op het beleid van de Staat. (Betty Eggermont)

 

home lijst scripties inhoud vorige volgende  

 

VOORWOORD

 

Laat ons zeggen dat twee derde van onze energie die wij in de eindverhandeling staken, ging naar het uitbouwen van een probleemstelling, de zoektocht naar het kernprobleem en naar de te hanteren methode. Pas na een lange periode van wikken en wegen ging het eigenlijke onderzoek van start. De hier voorgestelde tekst is het resultaat van een proces en niet het verslag ervan.

 

Dit proces werd hoofdzakelijk geďnspireerd en begeleid door William Blondeel, een prominent Kongokenner en een tot voorbeeld strekkend historicus.  Het was een goede en aangename leerschool.

 

Uiteraard zijn wij een aantal professoren en doktors erkentelijk voor hun bijdragen tot de kennis van het métier van de historicus. In het bijzonder denken wij aan Professor Dr. Jan Art, tevens promotor van deze studie, en Professor Dr. R. Van Eenoo voor hun respectieve syllabussen "Historische kritiek", "Theoretische Geschiedenis", en "Encyclopedie(ën) van de Geschiedenis"

 

Dank ook aan pater Renson, archivaris van het Centraal Archief van Scheut in Rome, die ons de nodige documenten opstuurde.

 

Het lijkt ons hier onmogelijk uit te weiden over de diverse factoren die tot deze eindverhandeling leidden. Niettemin zijn wij allen die hierbij een rol speelden dankbaar.

 

home lijst scripties inhoud vorige volgende