‘‘Met een kwaad opzet ‘s vijands politiek te hebben gediend’’? De Nieuwe Orde op het Eeklose stadhuis, 1940-1944. (Kenny De Prée)

 

home lijst scripties inhoud vorige volgende  

 

Voorwoord

 

Deze licentiaatsverhandeling kwam tot stand met bijdrage van een aantal personen, wiens hulp onontbeerlijk was. Via deze weg zou ik hen dan graag willen bedanken voor de hulp en steun bij het volbrengen van dit werk.

In de eerste plaats wil ik mij daarbij richten tot Prof. Dr. B. De Wever, promotor van deze licentiaatsverhandeling, voor de vakkundige begeleiding en kritische aanmerkingen. Ook Drs. Nico Wouters verdient hier een speciaal dankwoord voor de aanwijzingen bij het voeren van mijn onderzoek, de hulp bij praktische problemen en de bereidheid steeds antwoorden te bieden op mijn vragen.

Een tweede dankwoord gaat uit naar het personeel op de griffie van het Militair Gerechtshof en de Bestendige Krijgsraad, in het Justitiepaleis te Brussel. Uiteraard wil ik hen danken voor de toegang die me werd verleend tot de strafdossiers van het Krijgsauditoraat, die aan de basis van deze verhandeling lagen. Deze mensen toonden zich steeds bereid om te antwoorden op mijn vragen en gaven me waardevolle aanwijzingen bij de ontsluiting van deze bronnen.

Ook dhr. Paul Van De Woestyne verdient een bijzondere vermelding. Zonder de bijdrage van deze lokale onderzoeker was dit onderzoek een stuk moeizamer verlopen. Hij deed reeds heel wat tijdrovend basisonderzoek in de tweede helft van de tachtiger jaren, waarmee een vertrekpunt werd geleverd voor dit onderzoek. De gegevens die hij in deze jaren verzamelde, werden bereidwillig ter mijner beschikking gesteld. Ook was hij steeds bereid om aanvullende informatie en aanwijzingen te verschaffen.

Ook wens ik een dankwoord te richten aan het personeel van het Eeklose stadsarchief en de Dienst Bevolking.

 

Tenslotte nog een speciale dankbetuiging aan mijn ouders, voor de financiële en de morele steun waar ik steeds mocht op rekenen; mijn vriendin, voor de dagelijkse zorg en steun tijdens de eindfase van dit werk; en Tom, voor de hulp die hij verleende bij de afwerking van de materiële fase van deze licentiaatsverhandeling. Ook hun bijdrage was onontbeerlijk.

 

home lijst scripties inhoud vorige volgende