De broederschappen in de plattelandsparochies van de decanaten Brussel-Oost en Leuven (17de – 18de eeuw). (Christophe Verheyden)

 

home lijst scripties inhoud vorige volgende  

 

WOORD VOORAF

 

Deze eindverhandeling had nooit tot stand kunnen komen zonder de bijdragen van een aantal personen. Ik zou hen in dit woord vooraf dan ook graag willen bedanken.

 

In eerste instantie zijn wij veel dank verschuldigd aan Prof. Dr. Eddy Put die, als promotor, doorheen deze twee jaren steeds bereid was om al onze vragen te beantwoorden en ons op de juiste momenten wist bij te sturen en aan te moedigen.

 

Ook wil ik mijn goede vriend Dr. Paul Kempeneers oprecht danken voor zijn hulp bij het transcriberen en vertalen van een aantal moeilijke tekstpassages als ook voor de steun en nuttige tips.

 

Eveneens bedanken wij Prof. Dr. Paul Trio voor het interessante werkcollege Middeleeuwen rond het thema ‘broederschappen’ en voor het ter beschikking stellen van het Jaarboek voor Middeleeuwse Geschiedenis.

 

Gérard Van Haeperen stelde ons heel wat informatie betreffende de broederschap van Sint-Marcoen te Grez ter beschikking waarvoor eveneens hartelijk dank.

 

Voorts bedanken wij al onze vrienden, en in het bijzonder Kristel, voor hun steun en luisterend oor als ook alle medewerkers in de archieven voor hun hulp.

 

Tenslotte wil ik niet in het minst mijn ouders bedanken. Zij hebben mij de kans gegeven om deze opleiding aan te vangen en tot een goed einde te brengen. Gedurende die vier jaren hebben zij er alles aan gedaan om mij die tijd zo goed en aangenaam mogelijk te maken. Bedankt!

 

home lijst scripties inhoud vorige volgende