Een casusonderzoek

Door Ariane Kegels

 

Graduaat in het bibliotheekwezen en de documentaire informatiekunde te Gent

 

Promotor: Mevr. Jacqueline De Laender

Co-promotor: Dhr. Marc Van Kerchove

September 1999

 

Woord vooraf

Bij de aanvang van dit eindwerk is een oprecht woordje van dank zeker op zijn plaats :

In de eerste plaats aan mevrouw Jacqueline De Laender en de heer Marc Van Kerchove, die in de functie van promotor respectievelijk copromotor de krijtlijnen van voorliggend eindwerk hielpen uitzetten en mijn vorderingen nauwgezet opvolgden ;

daarnaast ook aan het voltallige docentenkorps van de Bibliotheekschool ;

verder ook aan volgende bibliothecarissen :

mevrouw Moniek Joos (Plaatselijke Openbare Bibliotheek Stekene)

mevrouw Georgette Hiel (Plaatselijke Openbare Bibliotheek Hulst , Nederland) en de heer Luc De Backer (Stedelijke Openbare Bibliotheek Sint-Niklaas),

Zonder medewerking van bovengenoemden zou dit eindwerk geen onderzoeksdeel bevat­ten en dus een beetje "minder-valide" zijn. Heel hartelijk dank voor de vrijgemaakte tijd en de geboden observatiemogelijkheden.

Ook de volgende mensen en organisaties verdienen een welgemeend

dank-u-wel :

de adviesbureaus inzake toegankelijkheid van Sint-Niklaas, (Adviesbureau Toegankelijke Omgeving), Antwerpen (Centrum voor Toegankelijkheid Provincie Antwerpen) en Hasselt (v.z.w. Toegankelijkheidsbureau).

De documentatiedienst van het Vlaams Fonds voor de Sociale Integratie van Personen met een Handicap ;

de heer Eddy Herrebout voor zijn toelichting en informatieverstrekking

de heer Pieter Van Doorselaer voor zijn artistieke inkadering van het begrip toegankelijkheid

mijn vriend Ben voor de vele uurtjes tikwerk aan dit sluitstuk van mijn opleiding.

En, last but not least : mijn ouders.  Zij fungeerden als klankbord en verleenden logistie­ke steun waar en wanneer dit nodig was !

Ariane Kegels

September 1999